Kameraövervakning på Laggarsviks IP

Eftersom skadegörelse och inbrottsförsök tyvärr är återkommande på vår idrottsplats har vi kamerövervakning på Laggarsviks IP. Vi tror och hoppas att att kameraövervakningen får en lugnande och avskräckande effekt. Här nedan kan du läsa mer om detta.

Konsekvensbedömning avseende kameraövervakning av de fastigheter som Ljusterö IS använder.

Av artikel 35.1 i Dataskyddsförordningen följer att den personuppgiftsansvarige ska utföra en konsekvensbedömning om en typ av behandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Konsekvensbedömningen ska som huvudregel utföras innan en behandling påbörjas. För att kunna bedöma riskerna för enskildas friheter och rättigheter tar föreningarna ett helhetsgrepp om situationen och bedömer olika faktorer i personuppgiftsbehandlingen.

Det finns fyra grundläggande krav på vad en konsekvensbedömning ska innehålla.

 •       en systematisk beskrivning av den planerade behandlingen och behandlingens syfte
 •       en bedömning av om behandlingen är nödvändig och proportionerlig i förhållande till syftet med den
 •       en bedömning av riskerna för de registrerades rättigheter och friheter
 •       de åtgärder som planeras för att hantera riskerna och för att visa att dataskyddsförordningen efterlevs.

En enda konsekvensbedömning kan användas för att bedöma flera behandlingar som liknar varandra vad gäller art, omfattning, innehåll, ändamål och risker.

Avhjälpa risker
Ljusterö IS anser att behandlingen av personuppgift – i detta fall kameraövervakning – är nödvändig och proportionerlig i förhållande till syftet. Syftet att uppnå full brottsprevention anses inte kunna mötas med andra medel än just kameraövervakning.

 

Motiv
Ljusterö IS har sin verksamhet på Laggarsviks Idrottsplats. För att skapa en lugn och trygg miljö kring fastigheterna är kameraövervakning en bra lösning. Skadegörelse och inbrottsförsök har tyvärr blivit vardag på idrottsplatsen. Vi tror att kameraövervakningen får en lugnande och avskräckande effekt.

 

Öppenhet och ansvarsskyldighet
Föreningen har installerat kameror vid följande platser:

 •       Kamera 1. Monterad på tennishuset för att täcka tennisbanorna.
 •       Kamera 2. Monterad på tennishuset för att täcka ytan framför kiosken, pumphuset och in mot omklädningsrummen.
 •       Kamera 3. Monterad på padelbanan för att täcka padelbanan.

Ljusterö IS har gjort kameraövervakningen känd genom:

 •       tydliga skyltar vid på Laggarsviks IP
 •       på vår hemsida ljustero-is.se

och på hemsidan även publicerat denna Konsekvensbeskrivning och vår Personuppgiftspolicy. Det är Ljusterö IS tydliga ambition att alla som besöker området inte ska undgå information om att de är i ett bevakat område enligt ovan.

Vi omprövar riskbedömningen kontinuerligt
Ljusterö IS avser att ompröva bedömningen av riskerna flera gånger under utvecklingsprocessen, minst en gång per år. I synnerhet om behandlingen förändras på ett sätt som kan påverka risken, till exempel om kameraövervakningen utökas över tid. Det är föreningens ambition att värna alla och envars personuppgifter.

Uppgifter som samlas in – och hur

 •       Kamerorna reagerar på rörelse och spelar automatiskt in när någon kommer i närheten samt kontinuerlig lagring under de mörka timmarna på dygnet, från skymning till gryning.
 •       Den rättsliga grunden är s.k. intresseavvägning, till föreningens fördel
 •       Ändamålet med filmerna är endast preventivt i brottshänseende
 •       Filmerna kommer inte att behandlas, förmedlas till annan part eller på annat sätt förädlas på något sätt
 •       Filmerna raderas automatiskt efter 14 dagar
 •       En person har access till filmat material och installatören som genomför service på kamerasystemet.
 •       Endast då det av polisiära eller brottspreventiva skäl finns anledning, får dessa personer ta del av filmat material
 •       Endast då det finns en potentiell rättslig grund, får de utsedda personerna visa eller anmäla filmavsnitt till utomstående, och då endast till vederbörande Polismyndighet. Filmmaterialet raderas när utredningen är klar hos myndigheten.

Vad föreningen inte gör med filmat material?

 •       Vi utvärderar eller poängsätter inte människor
 •       Vi behandlar inte personuppgifter i syfte att fatta automatiska beslut som har rättsliga följder eller liknande betydande följder för den registrerade
 •       Vi utför inte systematisk övervakning människor, till exempel genom kameraövervakning av en allmän plats
 •       Vi behandlar inte känsliga personuppgifter eller uppgifter som är mycket personliga
 •       Vi behandlar inte personuppgifter i stor omfattning
 •       Vi kombinerar inte personuppgifter från två eller flera källor
 •       Vi behandlar inte personuppgifter på ett sätt som hindrar de registrerade från att få tillgång till en tjänst eller ingå ett avtal

Föreningen bedömer kontinuerligt den risk som uppkommer vid era personuppgiftsbehandlingar, i detta fall filmat material av personer som rör sig vid fastigheterna.

Föreningen bedömer att risken för intrång i följande:

 •       Er yttrandefrihet
 •       Er tankefrihet
 •       Er fria rörlighet
 •       Rådande förbud mot diskriminering
 •       Er rätt till frihet, samvete och religion

inte påverkas av kameraövervakningen på Laggarsviks IP enligt ovan.